Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny Králíky V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Králíky, schválenou Zastupitelstvem města Králíky usnesením č. ZM/2002/13/147 a podle § 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento Knihovní řád (dále jen KŘ): I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Králíky

Městská knihovna Králíky (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační sluţby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona(dále jen KZ) a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. MěK je majetkem města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby 1. Knihovna poskytuje uţivatelům veřejné knihovnické a informační sluţby (dále jen sluţby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ. Jsou to zejména: a) výpůjční služby: Půjčování knih a periodik v budově knihovny - prezenční půjčování, půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny - absenční půjčování, b) meziknihovní služby: meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR, mezinárodní meziknihovní služby, c) Cirkulační služby, d) kopírovací služby-kopírování textů z dokumentů z fondu knihovny pro uživatele knihovny, e) informační služby: poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba-informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší, přístup do elektronických databází lokálních i na síti, přístup na Internet, elektronické služby f) propagační služby: pořádání přednášek, besed, exkurzí, informačních lekcí o knihovně a podobných akcí propagace MěK ve sdělovacích prostředcích vytváření a aktualizace www stránek knihovny Základní služby uvedené v odst. 1 tohoto KŘ poskytuje knihovna bezplatně podle § 4, odst. 2 KZ. 2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem služeb, který je přílohou KŘ. II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl. 3 Registrace uživatele 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uţivatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Za průkaz uživatele i za jeho případné zneužití ručí sám uživatel. 2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. 3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných sluţeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony: a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon, b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon. 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje: a) základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR). Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů kontrolu v databázi, aby tomuto zabránil. b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele (telefon, fax, e-mail a obdobně). Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. c) základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele. 6. Knihovna dále o uživateli vede: a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) - např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd. b) údaje služební: údaje o tzv. transakcích- uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ, c) údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice ředitele č.1/2001- Ochrana osobních údajů, která je přílohou KŘ. Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů. 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny. Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo z Internetu jen na formátované diskety zakoupené v knihovně. Ke stejnému účelu může pouţít i tiskárnu. 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnoţovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.) III. Výpůjční řád Čl. 6 Způsoby půjčování 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele 2. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR, nebo výměnné soubory. Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování 1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon. 2. Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují dokumenty: a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny -fond příručních knihoven c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.), d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily jako podmínku prezenční půjčení Čl. 8 Postupy při půjčování 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny nebo v klasickém katalogu. Uživatel si může dokumenty vyhledat i prostřednictvím Internetu v on-line katalogu knihovny a objednávku zaslat elektronickou poštou. 3. Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. Převzetí dokumentu s větší pořizovací cenou než 400,- Kč, dokumentu půjčeného prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a výměnného souboru je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení. 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si můţe čtenář rezervovat. Knihovna uvědomí čtenáře, jakmile je dokument připraven k půjčení. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávek. 5. Návštěvníkovi, který není registrovaným uživatelem knihovny a chce si půjčit dokumenty, umožní knihovna tzv. jednorázovou výpůjčku nejvíce 3 titulů za zvláštní manipulační poplatek. Čl. 9 Výpůjční lhůty 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy i časopisy zpravidla jeden měsíc. 2. Výpůjční lhůta můţe být prodloužena: a) pokud dokument nemá rezervován další uživatel b) u řádných výpůjček mimo knihovnu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní.. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit. Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Čl. 11 Ručení za vypůjčený dokument Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen. Čl. 12 Obecná ustanovení o půjčování Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam ve výpůjčním protokolu nebo v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel obdrží potvrzení o vrácení pokud o něj požádá. 2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala. 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo knihovnu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky - upomínky). Čtenář je povinen vyrovnat všechny i eventuální předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby. 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů čítárny 1. Služeb čítárny můžou využívat registrovaní i neregistrovaní uživatelé. 2. Pouze prezenčně se v čítárně půjčují nejnovější čísla periodik, starší čísla se půjčují absenčně pouze registrovaným uživatelům knihovny, kteří v kalendářním roce dovrší 15 let a starším. Čl. 15 Meziknihovní služby 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uţivatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje. Čl. 16 Kopírovací služby 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 2. Kopírovací služby se poskytují pouze z fondů knihovny, anebo z fondů jiných knihoven vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy. 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila. IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu Čl. 17 Ztráty a náhrady 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu. 2. O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, můţe knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel. 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly včetně manipulačního poplatku za úkony spojené s likvidací způsobené škody - tj. administrativní agenda, bibliografické zjišťování, knihovnické zpracování. 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Čl. 18 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 1. Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. 2. Vymáhání nevrácených výpůjček: a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou. b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou. 3. Ztráta průkazu uživatele: a) za vystavení duplikátu průkazu se účtuje manipulační poplatek Čl. 19 Náhrada všeobecných škod 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu."). 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. V. Závěrečná ustanovení 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel knihovny 2. Součástí Knihovního řádu jsou Přílohy uvedené v čl. VI Knihovního řádu. 3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti 1. 8. 2014. Přílohy Knihovního řádu Seznam příloh: 1 Ceník služeb 2 Směrnice ředitele Městské knihovny č.1/2018 Ochrana osobních údajů V Králíkách 1. 8. 2014 Mgr. Kateřina Brandejsová ředitelka MěK Králíky

———————————

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist